از زمان تولد فایرفاکس تا کنون، این مرورگر محبوب تحولات بسیاری به خود دیده و هم در واسط کاربری ـ هر چند با حفظ چهارچوب اصلی ـ و هم در عملکرد سعی در بهبود داشته است؛ اما این بار شرکت Mozilla فایرفاکس ۲۹ را با یک نمای تا حد زیادی متفاوت و با عملکردی بهتر وارد بازی با رقیبان می‌کند.

بچندی است که توجهات به نسخه بعدی فایرفاکس که اکنون در مراحل طراحی و آزمون است، زیاد شده ‌و از هم اکنون برخی ‌ویژگی‌های آن ‌نقد و بررسی شده است.

شاید دلیل اصلی این امر را بتوان در دو نکته دانست؛ نخست اینکه این بار فایرفاکس با یک چهره متفاوت‌تر نسبت به نسخه‌های قبلی خود، قرار است ارائه شود‌ و دیگر آنکه در این نسخه، ‌فایرفاکس خود را با نمای مترو ویژه کاربران ویندوز ۸ و ۸.‌۱ ارائه کند.

البته فایرفاکس ۲۹ هنوز در نسخه Nightly قرار دارد؛ نسخه اولیه که در مراحل ابتدایی طراحی و آزمون است و پس از آن نسخه Aurora که کمی با ثبات‌تر و ایمن‌تر است. سپس نسخه Beta و در پایان که نسخه اصلی عرضه می‌شود، ولی از هم اکنون می‌توان چهره متفاوت آن را دید:


فایرفاکس 29