اگر به دنبال این هستید که از نحوه واکنش و کارکرد آنتی‌ویروس خود در مواجهه با ویروس‌ها خبر‌دار شوید، نیازی نیست ‌خود را با ریسک ‌‌آزمون با یک فلش آلوده یا نمونه‌های خطرناک روبه‌رو سازید. در هر سطحی از تجربه این ابزار برای شما طراحی شده است.

یکی از دغدغه‌های مهم کاربران در خصوص امنیت سیستم‌های یارانه‌ای، نحوه واکنش و کار آنتی ویروس‌ها در برخورد‌ با یک بد‌افزار و یا انواع ‌ویروس‌هاست. هرچند سرانجام کاربران ‌در مواقعی‌ همچون آلوده بودن حافظه جانبی به فایل‌های مخرب ‌ در ‌‌نهایت نحوه عملکرد آنتی ویروس‌ها را درک خواهند کرد، ‌ریسک‌ این موضوع برای کاربران بالاست. زیرا در صورتی که آنتی ویروس به خوبی عمل نکند، نتیجه آن می‌تواند برای کاربر سنگین باشد.