نمرات برنامه سازی پیشرفته 1 از 15 نمره در پرتال نمرات ثبت موقت شده است.


نمرات برنامه سازی پیشرفته 2 از 15 نمره در پرتال نمرات ثبت موقت شده است.


 (( نمرات مربوط به ترم اول سال 94-1393 می باشد ))

میان ترم : 3 نمره

پایان ترم : 12 نمره