نمرات میان ترم درس برنامه سازی پیشرفته 1 ، ترم 1 سال   95-1394 دانشکده فنی حرفه ای تربت حیدریه را می توانید از لینک زیر رویت نمایید.


دسترسی به نمرات